فصلنامه مدل های کمی مدیریت- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 

۱-منشور اخلاقی نویسندگان و داوران

۲-شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه
۳-فرم  نامه به سر دبیر و تعهد نامه چاپ مقاله و فرم تعارض منافع
۴-الگوی استاندارد نوشتاری مقاله
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدل های کمی مدیریت:
http://qmm.raja.ac.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب